Lønn i oppsigelsestiden buskerud

lønn i oppsigelsestiden buskerud

Det er arbeidsmiljølovens 15-6 som regulerer adgangen til å si opp en ansatt i prøvetiden, og regelen lyder som følger: Blir arbeidstaker som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. Do you agree to this request? Dersom arbeidstaker er lovlig oppsagt på annet grunnlag, med fratreden på et tidspunkt vedkommende er i permisjon, vil oppsigelsestiden forlenges med permisjonstiden. Dersom det

Gratis sms på nett uten kostnad sandnes

ikke er behov for umiddelbart opphør av arbeidsforholdet bør arbeidsgiver vurdere å i stedet gi oppsigelse. . Det er på den annen side ikke anledning til å si opp en arbeidstaker med henvisning til prøvetiden, med mindre oppsigelsen er begrunnet i vedkommendes «tilpasning til arbeidet «faglige dyktighet» eller «pålitelighet». En oppsigelse fra arbeidsgiver vil enten være begrunnet i arbeidstakers forhold eller i virksomhetens forhold. Prøvetidens lengde, det er lov å avtale inntil 6 måneders prøvetid. HR-sjef i Kongsberg Maritime Børre Larsen forstår at det er krevende for de oppsagte ansatte å måtte lære opp nyansatte. Geir Hasnes, som er tillitsvalgt for fagforeningen Tekna i Kongsberg Maritime forteller at det oppleves som vanskelig. De ansatte syns det er ubehagelig å vite at de skal miste jobben, samtidig som at noen andre skal få den, sier han.

lønn i oppsigelsestiden buskerud

For spørsmål, kontakt Virke på telefon og tast 1 for rådgivning. Avtaleregulert avvikling av arbeidsforholdet - fratredelsesavtale En fratredelsesavtale er en avtale mellom partene som regulerer betingelsene for en avslutning av arbeidsforholdet. I en høyesterettsdom fra 2003 ble det fra uttalt at det var en «Ikke uvesentlig» lavere terskel for å si opp ansatte i prøvetid. Oppsigelsen må inneholde opplysninger om arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål, retten til å stå i stilling mens sak verserer i rettsapparatet, samt frister i denne forbindelse. Ved vesentlig mislighold av arbeidsavtalen vil det kunne være aktuelt med avskjed, som er en langt mer alvorlig reaksjon. Det kreves kvalifisert interesseovervekt på arbeidsgivers side, og det avgjørende er hvorvidt det er en risiko for betydelige skadevirkninger for arbeidsgiver dersom arbeidstaker får fortsette i sitt arbeid ut oppsigelsestiden. Tekna anbefaler brukt en måneds oppsigelsestid. .